Общи условия за ползване

I. ПОНЯТИЯ И ДЕФИНИЦИИ

  1. „Сайт“/“Уебсайт“ е цялата информация, всички авторски снимки и графични изображения, дизайн, текстове и други материали или ресурси, които се намират на адрес https://stilka.com.
  2. „Посетител“ е всяко лице, което използва Интернет сайта https://stilka.com и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него. Всеки посетител следва да се запознае с тези Условия, като използването на уебсайта ще се счита за съгласие на Клиента с настоящите Условия. Ако Посетителят не е съгласен с правилата в Условията за ползване на уебсайта, той може по всяко време да прекрати ползването му, както и ползването на предоставяните чрез него услуги.

 

II. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Стилка ЕООД с ЕИК 205715448, със седалище и адрес на гр. Шумен, ул. „П.Парчевич 31, електронна поща:hello@stilka.com („Сайта“, „Уебсайта“) и всяко лице (наричано по-долу за краткост „Посетител), което използва интернет сайта https://stilka.com и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него.

(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

 

III. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА

Чл. 2. (1) Информация относно „Стилка" ЕООД:

Наименование: „Стилка" ЕООД

ЕИК 205715448

Седалище и адрес на гр. Шумен, ул. „П.Парчевич 31, електронна поща:hello@stilka.com

(2) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19 

факс: 02/915 35 25

е-mail: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg 

 

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 5. (1) „Стилка" ЕООД предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта.

(2) „Стилка" ЕООД не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква задължителна регистрация за използване на Сайта от Посетителите.

(3) „Стилка" ЕООД събира, съхранява и обработва лични данни при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни) и Закона за защита на личните данни.

Чл. 6. „Стилка" ЕООД може да използва технологии, които позволяват събиране на  определена техническа информация за Посетителя като IP адрес, операционната система, инсталирана на компютъра на Посетителя, вида търсачка, която Посетителят използва, данни за трансфера на информация, местоположение, влизане в мрежата и други комуникационни данни отнасящи се за Посетителя, когато това се изисква от „Стилка" ЕООД за целите на контрол на риска и сигурността, изпълнение на регулаторни задължения или за други законни цели.

Чл. 7. „Стилка" ЕООД може да разкрие информация за Посетителя в случай, че „Стилка" ЕООД има задължение да направи това съгласно действащото законодателство. Такова разкриване включва, но не се ограничава до личната информация и съдържанието на кореспонденцията с Клиента към: съда; полицията; службите за сигурност; компетентните държавни и междуправителствени или наднационални органи; компетентните агенции (различни от данъчните органи), министерства и регулаторни органи. В случай че грешна или неточна информация е предоставена от Посетителя и е установено закононарушение, „Стилка" ЕООД ще предаде данни към органите за предотвратяване на измами и правоохранителните органи ще имат достъп до и ще ползват тази информация.„Стилка" ЕООД и други организации могат да имат достъп до тази информация и да я използват (включително информация от други държави), за да предотвратят измама или пране на пари.

Чл. 8. „Стилка" ЕООД поема отговорността да осигури сигурност на данните на Посетителя. За да предотврати непозволен достъп или разкриване на информация, „Стилка" ЕООД поддържа физически, електронни и процедурни предпазни мерки, които са в съответствие с приложимите разпоредби за обработване и съхраняване на лична информация. „Стилка" ЕООД предоставя достъп до информацията, чрез която може да се установи самоличността на Клиента, само на служителите, на които е нужна тази информация, за да може „Стилка" ЕООД да предостави услугите на Посетителя.

Чл. 9. Ползвателят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до „Стилка" ЕООД на e-mail за контакти hello@stilka.com

 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА САЙТА

Чл. 10. Посетителят, използващ услугите и/или информацията на Сайта, се задължава:

  1. да спазва българското законодателство и настоящите Общи условия за ползване на ресурсите на сайта;
  2. да не поврежда или разрушава системи или информационни масиви (crack) поместени на страниците на уеб сайта.

Чл. 11. С приемане на настоящите Oбщи условия чрез използване на уебсайта, Посетителят декларира, че се е запознал и се е съгласил с правилата за използването на Уебсайта.

Чл. 12. (1) Посетителят може да използва Уебсайта свободно, като може да разглежда съдържанието му в цялост.

(2) При потвърждаване на общи условия на сайта, посетителите се абонират да получават бюлетин, на имейл адреса, с който са направили поръчката.

(3) За да публикуват мнения за продуктите, да получават достъп до определени функции или услуги на Уебсайта, както и за улесняване на контакта с „Стилка" ЕООД. Посетителите могат да се регистрират в Уебсайта и да създадат профил.

 

VI. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 13. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от „Стилка" ЕООД по всяко време, като „Стилка" ЕООД своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени.

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от „Стилка" ЕООД.

 

VII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 14. (1) „Стилка" ЕООД предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова, каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати.

(2) „Стилка" ЕООД не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

(3) „Стилка" ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

(4) Сайтът съдържа препратки/линкове към други уеб сайтове на трети лица и „Стилка" ЕООД не носи отговорност за съдържанието и последиците от използването на тези уебсайтове.

 

VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 15. (1) Всички публикации в Сайта, включително и не само, текстове, дизайн, програмни кодове, софтуер, бази данни, снимки и графични изображения и всяка друга информация, са изключителна интелектуална собственост на „Стилка" ЕООД и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на „Стилка" ЕООД.

(2) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на „Стилка" ЕООД, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 16. (1) „Стилка" ЕООД не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.

(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на „Стилка" ЕООД върху материалите, така че Потребителите не биват въвеждани в заблуждение.

 

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 17. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на „Стилка" ЕООД при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

Чл. 18. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 19. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетителя на Сайта считано от 06.12.2020 г.