Политика за поверителност

1. Събиране на информация

1.1. За да ползва услугите, предоставяни чрез уебсайта на Стилка ЕООД, Клиентът трябва да предостави корпоративни данни, както и лични данни на своя представител (ако е юридическо лице) или свои лични данни (ако е физическо лице). Изисканата информация е необходима на Стилка ЕООД за идентифициране на Клиента и правния му статус, надлежно предоставяне на услугите, счетоводни и статистически цели, както и за целите на маркетинга и рекламата, на подобрения в услугата или създаването на нови услуги.

1.2. В случай, че Клиентът изпрати на Стилка ЕООД кореспонденция, включително имейли и факсове, Стилка ЕООД ще запази тази информация. Стилка ЕООД ще съхранява също и кореспонденция относно услугата, предоставяна на Клиента, както и друга кореспонденция, произтичаща от Стилка ЕООД към Клиента. Стилка ЕООД ще съхранява тези данни с цел оценяване и подобряване на услугата, предоставяна на Клиента, както и за да разследва евентуални нарушения на условията за ползване на услугата. В допълнение, телефонните обаждания на Клиента към Стилка ЕООД и обажданията на Стилка ЕООД към Клиента могат да бъдат записвани за целите на подобряването на качеството на услугата, както и за целите на сигурността.

1.3. Уебсайтът на Стилка ЕООД може да използва технологии, които позволяват на Стилка ЕООД да събира определена техническа информация за Клиента като например IP адрес, операционната система, инсталирана на компютъра на Клиента, вида търсачка, която Клиента използва, данни за трансфера на информация, местоположение, влизане в мрежата и други комуникационни данни отнасящи се за Клиента, когато това се изисква от Стилка ЕООД за целите на контрол на риска и сигурността, изпълнение на регулаторни задължения или за други законни цели.

2. Предоставяне на информацията и съгласия на Клиента

2.1. С потвърждението на заявката си за ползване на услуга, предоставяна чрез уебсайта, Клиентът изрично се съгласява по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД с обработването от Стилка ЕООД на всички предоставени от него и/или законосъобразно придобити от Стилка ЕООД данни за описаните по-горе цели и използването им по начина, описан в настоящите Условията за ползване на уебсайта и изискванията на действащото законодателство на Република България.

2.2. С предоставянето на адрес на електронна поща и/или телефон Клиентът изрично дава своето предварително съгласие по смисъла на чл. 6 от Закона за електронната търговия да получава от Стилка ЕООД търговски съобщения, свързани с услугите, предоставяни от Стилка ЕООД и/или негови партньори.

3. Разкриване на информация

3.1. Стилка ЕООД няма да продава или да предоставя каквато и да е лична информация на трети лица в нарушение на законовите си задължения. Стилка ЕООД ще предоставя достъп до личните данни на Клиента само на онези служители, на които им е нужна, за да могат да извършват предоставяне на услугите на Стилка ЕООД.

3.2. Стилка ЕООД ще разкрие информация за Клиента в случай, че Стилка ЕООД има задължение да направи това съгласно действащото законодателство. Такова разкриване включва, но не се ограничава до личната информация и съдържанието на кореспонденцията с Клиента към: съда; полицията; службите за сигурност; компетентните държавни и междуправителствени или наднационални органи; компетентните агенции (различни от данъчните органи), министерства и регулаторни органи. В случай, че грешна или неточна информация е предоставена от Клиента и е установено закононарушение, Стилка ЕООД ще предаде данни към органите за предотвратяване на измами и правоохранителните органи ще имат достъп до и ще ползват тази информация. Стилка ЕООД и други организации могат да имат достъп до тази информация и да я използват (включително информация от други държави), за да предотвратят измама или пране на пари.

4. Сигурност и защита на информацията Стилка ЕООД поема отговорността да осигури сигурност на данните на Клиента. За да предотврати непозволен достъп или разкриване на информация, Стилка ЕООД поддържа физически, електронни и процедурни предпазни мерки, които са в съответствие с приложимите разпоредби за обработване и съхраняване на лична информация. Стилка ЕООД предоставя достъп до информацията, чрез която може да се установи самоличността на Клиента, само на служителите, на които е нужна тази информация, за да може Стилка ЕООД да предостави услугите на Клиента.